Inloggen

Klik hierboven om in te loggen met uw TUD NetID en wachtwoord.

Openingstermijn

IKAPP is geopend vanaf dinsdag 11 maart 2014 t/m vrijdag 13 juni 2014, 17.00 uur.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op de website en het lezen van de handleiding nog vragen?
Neem dan gerust contact op met HR Services:

E-mail: HRServices@remove-this.tudelft.nl
Tel:+31 (0)15 27 85020

FAQ

Wanneer ontvang ik mijn wachtwoord?

Als u in dient bent geweest op 1 januari van het betreffende jaar en op enig moment ook al een reguliere salarisbetaling en salarisstrook heeft ontvangen, dan krijgt u automatisch via e-mail bericht over het moment waarop IKAPP geopend wordt. Gebruikelijk is dat u rond de maand maart hierover bericht ontvangt.

Ik ben nieuw in dienst dit jaar en wil graag weten wanneer ik mijn inloggegevens zal ontvangen?

Indien u na 1 januari en voor 1 november van het huidige jaar bij de TU Delft in dienst bent getreden, ontvangt u via e-mail binnen circa 6 weken na uw eerste reguliere salarisbetaling bericht. Dit betekent dan ook dat u deze gegevens pas ontvangt nadat u uw salarisspecificatie heeft ontvangen, of als deze onderweg is. Als u na 31 oktober in dienst bent gekomen dan kunt u vanaf het daaropvolgend jaar deelnemen aan IKA.

Ik heb een hogere dagtaak en/of een promotie of periodiek gekregen. Wanneer worden bijvoorbeeld deze en andere salariële wijzigingen in het IKA opgenomen?

In IKAPP zijn uw salarisgegevens onveranderbaar voor dit betreffende jaar vastgelegd met de peildatum 1 januari van het huidige jaar of de datum van uw aanstelling. Wijzigingen in uw salarisgegevens gedurende het jaar zijn daarom niet van invloed op het IKA van het lopende jaar. De wijzigingen zullen dus in het IKA pas van kracht worden in het nieuwe jaar.

Mijn adres is gewijzigd in de loop van het jaar. Waarom staat dit nog steeds vermeld in IKA?

Ook voor adresgegevens geldt dat deze dateren van de peildatum, zijnde 1 januari of datum indiensttreding. Daarnaast geldt voor bijvoorbeeld Mobiliteitsvergoeding, dat het adres dat op de peildatum van kracht was meegenomen dient te worden in de calculatie van de Mobiliteitsvergoeding.

Kan iedereen van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden gebruik maken?

In principe kan iedere medewerker van de Technische Universiteit Delft gebruik maken van het keuzemodel. Uitgezonderd zijn: medewerkers op oproep- of declaratiebasis, medewerkers met een onbezoldigd dienstverband, student-assistenten en stagiaires. Medewerkers die in het huidige jaar op of na 1 november in dienst treden kunnen het daaropvolgende jaar deelnemen aan het IKA. Nieuwe medewerkers die voor bovengenoemde datum in dienst treden ontvangen automatisch bericht van HR Services.

Ik heb meer dan 1 aanstelling, maar zie alleen de gegevens van 1 aanstelling in IKAPP?

Dat klopt. Alleen de aanstelling met het hoogste inkomen is beschikbaar in IKAPP. In de e-mail met uw aanvraag kan worden doorgegeven dat men graag de ruimte van de andere aanstelling bij de aanvraag wil betrekken.

Wanneer kan ik een keuze maken?

  • U kunt gedurende de periode van openstelling van IKAPP (zie de startpagina) uw aanvragen aanmaken en indienen.
  • Als u de vakantie-uitkering als bron wilt inzetten, moet uw keuze voor 1 mei in IKAPP zijn vastgelegd.

Wat is de waarde in geld van één verlof uur?

Een uur heeft vanaf 2009 een tegenwaarde van 0,704% van het bruto maandsalaris conform de salaristabellen genoemd in de CAO. Deze waarde wordt berekend over uw loon op 1 januari van het huidige jaar of datum indiensttreding en geldt dus ook als u later in het jaar meer gaat verdienen.

Welke beperkingen gelden er voor de keuzes?

  • Het inzetten van bruto salaris mag er niet toe leiden dat uw bruto salaris minder dan het minimumloon bedraagt. Ook geldt een minimum vakantietoeslag; u kunt dus niet al uw vakantie uitkering inzetten. Voor het overige gelden geen beperkingen bij het inzetten van de bron ‘geld’. Met deze beperkingen wordt in IKAPP rekening gehouden.
  • Als u geen 2,66% (voortkomend uit de oude ADV regeling) aan verlofuren laat uitbetalen dan kunt u maximaal 38 verlofuren inzetten voor extra inkomen en maximaal 38 verlofuren voor een ander doel.
  • Als u wel 2,66% aan verlofuren laat uitbetalen dan kunt u geen uren inzetten voor het doel Extra inkomen maar wel 22,8 verlofuren voor een ander doel.
  • Voor deeltijders gelden de genoemde verlofuren naar rato van hun deeltijdfactor.
  • Van de fietsregeling kunt u niet vaker dan éénmaal in de drie jaar gebruik maken.
  • Als u verlof bijkoopt, moet u dat in het lopende jaar opmaken, anders vervalt het.

De gedetailleerde voorwaarden en beperkingen van elk doel staan op de pagina van het betreffende doel beschreven.

Worden mijn keuzes altijd gehonoreerd?

Wanneer u kiest voor meer of minder verlof, wordt verondersteld dat u dit in goed overleg met uw leidinggevende heeft gedaan. In principe kan uw leidinggevende bezwaar maken tegen uw aanvraag. Bijvoorbeeld omdat herbezetting een probleem is, omdat er rooster technische problemen ontstaan, omdat er te weinig werk is om eventuele extra werktijd te vullen, omdat uw afdeling begrotingsproblemen krijgt door de keuzes van de medewerkers of als door de keuzes de veiligheid in gevaar komt.

Wat voor gevolgen kan een keuze hebben?

Sommige keuzes, met name als u salaris als bron inzet, kunnen cq. zullen gevolgen hebben voor uw bruto inkomen en daardoor ook voor allerlei inkomensafhankelijke regelingen zoals huursubsidies, uitkering bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden en aan het bruto salaris gerelateerde toelagen. Daarom is het verstandig om te weten wat de uitkomst is van een keuze waarbij u geld inzet. Klik in het menu links voor de Gevolgen.

Wat gebeurt er als ik gedurende het jaar waarin mijn keuzes gelden, ontslag neem?

Dat is afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt. Zo nodig zal er verrekening door de Universiteit plaatsvinden. In geval van gedwongen ontslag kunnen andere regels gelden. Neem hierover contact op met HR Services.

De vraag waar ik een antwoord op zou willen krijgen, staat hier niet bij.

Als na het doornemen van de informatie en de betreffende FAQ, vragen onbeantwoord zijn gebleven dan kunt u natuurlijk contact opnemen met HR Services via HRServices@remove-this.tudelft.nl of via 015 - 2785020.

Naam auteur: HR Services/AVW
© 2014 TU Delft

Metamenu